Advances in hexagon mesh-based flow direction modeling


Journal article


Chang Liao, Tian Zhou, Donghui Xu, Richard Barnes, Gautam Bisht, Hong-Yi Li, Zeli Tan, Teklu Tesfa, Zhuoran Duan, Darren Engwirda, L. Ruby Leung
Advances in Water Resources, vol. 160, 2022, p. 104099


Cite

Cite

APA   Click to copy
Liao, C., Zhou, T., Xu, D., Barnes, R., Bisht, G., Li, H.-Y., … Leung, L. R. (2022). Advances in hexagon mesh-based flow direction modeling. Advances in Water Resources, 160, 104099. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2021.104099


Chicago/Turabian   Click to copy
Liao, Chang, Tian Zhou, Donghui Xu, Richard Barnes, Gautam Bisht, Hong-Yi Li, Zeli Tan, et al. “Advances in Hexagon Mesh-Based Flow Direction Modeling.” Advances in Water Resources 160 (2022): 104099.


MLA   Click to copy
Liao, Chang, et al. “Advances in Hexagon Mesh-Based Flow Direction Modeling.” Advances in Water Resources, vol. 160, 2022, p. 104099, doi:10.1016/j.advwatres.2021.104099.


BibTeX   Click to copy

@article{liao2022a,
  title = {Advances in hexagon mesh-based flow direction modeling},
  year = {2022},
  journal = {Advances in Water Resources},
  pages = {104099},
  volume = {160},
  doi = {10.1016/j.advwatres.2021.104099},
  author = {Liao, Chang and Zhou, Tian and Xu, Donghui and Barnes, Richard and Bisht, Gautam and Li, Hong-Yi and Tan, Zeli and Tesfa, Teklu and Duan, Zhuoran and Engwirda, Darren and Leung, L. Ruby}
}


ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in